Politik

Author Archives: Lennart

Säg adjö till Donald Trump, USA:s Mussolini

Published by:

Jubel på gatorna i USA

Det var alldeles för nära att Donald Trump på några korta år förvandlade USA till en enpartistat och diktatur. De allra flesta amerikaner trodde att dom var skyddade av den amerikanska författningen. Men verkligen visade sig vara helt annorunda. För en karismatisk poliiker som Donald Trump som knappast kunde säga en kortare mening utan att ljuga flera gånger var det bara att tuta och köra för att riva upp den amerikanska demokratin.

Trump kommer aldrig att erkänna sig besegrad men hans dagar vid makten är nu lyckligtvis räknade.

Han var förvånandsvärt barnslig och sårbar. En ointelligent människa som trots sina fel visade världen hur enkelt det är att ta över makten i USA.

Olle Tenow Gästinlägg om Palestina

Published by:

Olle Tenow är professor emeritus vid sveriges Lantbruksuniversitet i Upsala.

Kommentarerna till artikeln ”Ställ de ansvariga i Israel inför rätta”.

En analys

”Trassla inte till saken genom att komma dragandes med fakta”. Groucho Marx

Med anleding av dödsskjutningarna av palestinska demonstranter vid Gaza publicerades onsdagen d. 16 maj på Svenska Dagbladets debattsida artikeln ”Ställ de ansvariga i Israel inför rätta” författad av tre advokater knutna till Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen. Artikeln stimulerade i sin tur till kommentarer från två motstående grupper som vi kan kalla den pro-Israeliska och den pro-palestinska gruppen. De redovisade åsikterna och antalet ”gilla” för de olika åsikterna ger ett utmärkt tillfälle att syna argumenten hos den del av läsekretsen som engagerar sig i debatten om Israel/Palestina-konflikten. Detta tillfälle utnyttjar jag här. Min granskning gäller de 68 kommentarer som gjordes fram till den 19 maj 2018 då kommentarsfältet stängdes.

Continue reading

Olle Tenow Gästinlägg: Du tackade väl Gud för maten!

Published by:

Olle Tenow är professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala sedan 1994.

Du tackade väl Gud för maten! 21/8 2020

Okristliga funderingar om kristendomens ursprung och utveckling.

_________________________________________________________________________________

”Tack gode Gud för maten” sades eller tänktes det plikttroget vid matbordet i min barndom, och sägs eller tänks väl fortfarande på en del håll. Att tacka Gud för allt blev en reflex. Mat, bröd, rent vatten på bordet. Är det tack vare Gud? Och där livets nödtorft inte finns?

Ursprung

Vid människans begynnelse, när människan var ett rovdjur bland rovdjur, d.v.s. en jägare och fiskare,
men också samlare av vad växtriket gav, bär, nötter, rötter och svamp som en ekorre eller nötkråka gör – jovisst vadå? Jo, människan, sitt kynne trogen, ”besjälade” naturen. Hon gav gamla knotiga träd, underligt formade stora stenar, bytesdjur, farliga konkurrenter som t.ex. björn, varg mänskliga känslor som integritet, stolthet, vrede och hämndlystnad, alla som det gällde att vörda och blidka med offer speciellt när man dödade vid jakt. Så småningom fick de föreställningar, man hade kroppslig form till slut som gudar och gudinnor att tillbedja och vörda. Som skapades efter människans beläte och som därför älskade men också grälade och bekämpade de varandra inbördes.

Med jordbrukets uppkomst tillväxte befolkning och samhällen. Gudarna var ”mänskliga” och tämligen toleranta och man lät gudarna gräla i moraliska frågor. I början var guden och hans maka fruktbarhets gudar med sexuella riter som markanta inslag i religionens utövande. Då, ”långt tillbaka i avlägsna år, när landets ugnar tagits i bruk och bröd smakats för första gången i landets helgedomar” som det står i en av mänsklighetens äldsta skrivna litteratur (1700-talet f.Kr.), den sumeriska berättelsen om den mest populära guden, ”Inanna, skymningens drottning” (Atlantis förlag 2011, översättning Lennart Warring och Tania Kantola och med fina illustrationer av Nicos Terzis). Kulturen byggde på jordbruk och skötsel av får, getter och boskap. Den var en herdekultur och kungen en herdekung. Så var Inanna, som i ett annat språksammanhang bar namnet Ishtar, gift med herdekungen Dumuzi. Bruket att offra fanns kvar.

Med tiden förvandlades samhällen till civilisationer med stora städer. När populationerna tillväxte ersattes den relativt toleranta religionens dominerande gudar av den allenarådande, moraliserande och straffande/belönande guden. Det finns något mycket talande i denna förändring. Den ägde nämligen rum först då populationerna nådde en viss kritisk storlek, omkring 1 miljon människor, vilket hände vid mycket olika tidpunkter i olika delar av världen. Av den studie, ”Complex societies preceded moralizing gods throughout world history” (Nature, Letter 2019), som visar detta, kan man dra slutsatsen att när befolkningen i en stad eller stat blivit så stor behövde makthavarna en religion med en allseende gud som kräver lydnad. Kontrollmedlen var inte ögon och öron på väggen som i Orwellska hem utan betingade reflexer som med tiden uppkommit i människors hjärnor. Denna viktiga religionshistoriska artikel är skriven ur en evolutionsreligiös aspekt med evolutionsbiologen m.m. Peter Turchin som en av de tretton manliga och kvinnliga författarna. Som titeln anger, uppstod civilisationer överallt före installerandet av den straffande/belönande guden och inte, som traditionellt hävdats, under en civiliserande guds vakande öga.

Utveckling

I kristenheten varade maktkampen mellan denne gud och tidens avgudar ett par sekler innan den allsmäktige Gud Fader, Hans son Jesus och den Helige Ande blev fast etablerade. Det moraliska påbudet var som av en diktator: ”du skall inga andra gudar hava jämte mig”, ett imperativ som avslutade en successiv förvandling av målet för dyrkan, en sublimering av handfasta naturföremål till en immateriell, enväldig gudom av hankön. Och offerriten som går längst tillbaka i tiden finns i tron kvar. Gud offrade sin enfödde son, född av en obefläckad jungfru som det anstår en gudason, offerlammet, en människa, för att ”så älskade Gud världen att han utgav sin son för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv” (Johannes 3:16). Med ”utgav” skall förstås att Gud utlämnade sonen till ockupationsmakten Rom för att offras.

Om detta sade Jesus “Jag är den gode herden. Den herde som ger sitt liv för fåren”
(Johannes 10:11). En liknelse som alla i herdekulturens Palestina skulle förstå.

Guds ståthållare här på Jorden i vårt solsystem, i galaxen Vintergatans utkant i ett expanderande universum blev påven med underordnade tjänstemän, prästerskapet i en strikt hierarki. Kvar nu från dess hedniska ursprung i herdekulturen har kristendomen herden och offerlammet som symboler, samt fåraherdens regnkappa, biskopskåpan, och den krokbekrönta herdestaven (bild här på stav med kräkla) med vilken kyrkoherden vallar sin fårskock. Skulle något får avvika från skocken, fångar han in det olydiga djuret med stavens krok stadigt invriden i luggen på fåret och drar in det i skocken igen. Och hjälper inte det, ger han avfällingen en omgång med staven. Inkvisitionen kunde inte tolerera Giordano Bruno och kättare, som i en gryende kosmologi, ställde vetenskap mot tro och därför straffades av kyrkan, i fallet Bruno att brännas på bål. Men också andra, från folkdjupet, drabbades, som den oefterrättligt ifrågasättande Domenico Scandella, vars autentiska öde skildras i ”Osten och maskarna, en 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen” (återgivet från rättegångshandlingar av Carlo Ginzburg, Prisma Magnum 1988). Kärnan i mjölnarens budskap var att skapelsen var en naturlig process eller snarare självalstring. Men det gick ju inte an att förkunna vad tok som helst om den gudomliga skapelsen varför mjölnaren brändes på bål. Om onäpst, kunde det ge efterföljd och massflykt från flocken.

Dock, trots kyrkan och tack vare Upplysningen gick utvecklingen framåt. De geopolitiska krigen med ”Gud på vår sida” avlöstes i stort. Sista bålbränningen i Europa för kätteri ägde rum 1782 medan fängelsestraff fortsatt förekom in i vår tid, liksom massakrer på ”otrogna”. För många i en försvinnande liten något mer sekulariserad del av världen är Gud en ansiktslös kraft som uppfyller universum, som man vördar på ett traditionsbundet vis med kyrkan som förmedlare, framför allt vid socialt viktiga händelser som bröllop, dop, konfirmation och begravning.

Avslutningsvis om kristendomen kan man säga att den med sina djupa rötter i herdekulturen och sitt från äldsta tider nedärvda offerbruk med tillkomsten av frälsningstron blev en mycket fortplantningsduglig hybrid mellan hednisk kult och frälsningslära. Bärande i den senare är att var och en inom den hedniska kulten, och även andra som kommer till tro på Jesus genom Faderns offer av sin son, räddas till evigt liv av frälsaren Jesus Kristus. Denna tro på frälsning finns inte i judendomens och islams huvudfåror eftersom Jesus där inte är erkänd som frälsare. Kristendomens annorlunda syn, med frälsning och löfte om syndernas förlåtelse som grund och lockbete, kan förklara kristendomens lyckosamma missionerande och rang av överlägset mest spridda religion.

Till ovanstående kan två invändningar, som hänger ihop, tänkas vara vanliga: förolämpa eller stör inte de troende i deras förvissning om att efter döden få återförenas med sina döda kära; håll därför dina okristliga funderingar för dig själv. Mina okristliga funderingar gäller emellertid inte de troende utan tron och dess höga förvaltare. En liknelse även om den haltar kan förtydliga.

Ett stort, världsomspännande läkemedelsföretag finns. Det är oerhört mäktigt med ett avgörande inflytande i alla samhälleliga frågor även om det är splittrat i olika fraktioner som bekämpar varandra. De är alla oerhört rika, har byggt underbart vackra laboratorier, typiska för varje fraktion och utsmyckade på olika sätt med utsökt konst av tidens största konstnärer. Trots olikheterna har de en enande sak gemensamt. Direktörerna och gick ut med gemensamt meddelande att de hade framställt ett ”läkemedel”, visserligen sinsemellan något olika men med samma innehåll. Medlet skulle förhindra åldrande och ger evigt liv. Vid ett stort internationellt möte garanterade fyra berömda forskare knutna till företagets västliga intresseområde detta livselixir. Genom en framgångsrik lobbying av företagets utsända försäljare sprids med tiden budskapet, överallt använder man medlet och man gläds åt det utlovade eviga livet.

Trots framgången i försäljningen och trots förklaringen att de som dör inte följt instruktionen, uppstår tvivel på medlet när forskningen inom området så småningom går framåt. Forskare pekar på motsättningar och lekmän drar sina egna slutsatser och båda förföljs med orkestrerad smutskastning och t.o.m. lögner. Slutligen avslöjas att medlet är humbug och att den behagliga upplevelsen av evig ungdom och förvissning om en kommande odödlighet är en illusion, en placeboeffekt.

I ett fall som detta gäller att fakta obönhörligen avslöjar det sanna förhållandet men när det gäller religiös tro går det utlovade resultatet inte att testa: ett liv efter detta. I det förra fallet är kritik ett måste, i det senare fallet är det precis lika legitimt att ifrågasätta ”medlet” (i kristendomen i grunden tron på Jesu offerdöd och uppståndelse från de döda) som i det förra och göra det utifrån fysiska lagar och beprövad fysiologisk erfarenhet. Kritiken kan inte riktas mot de troende. Den avser tron som begripligt förhållningssätt och den enorma, långlivade maktapparaten i bakgrunden som bedrar de troende och lever på de troendes behov av ett faderligt beskydd, förledande i olika grad med påvar och prelater i prålande röda kåpor och gyllene, krokförsedda stavar, allt utstuderade plagiat av enklare motsvarigheter i herdekulturen. Därtill korgossar med svängande rökelsekar, dånande orgelmusik och väldiga ljuskronor under höga kyrkovalven; oblater och rödvin, kannibaliskt symboler för Jesu kött och blod allt understrykande läran om frälsning genom ett hedniskt människooffer.

Man kan ana den överväldigande lockelsen av en himmelsk glans som den avspeglas i den jordiska! En placeboeffekt som drog.

______________

För att sammanfatta; enligt den mest spridda tron skapades Alltet av en enväldig, allsmäktig Gud som offrade sin son för vår frälsning. Man kan med Richard Dawkins också fråga, vem skapade denna Gud? Det finns ett svar. Gud skapades av makthavarna för makthavarna i de stora civilisationerna liksom naturmänniskan i begynnelsen skapade tomtar och troll. Till detta kan man konstatera att människan skapat civiliserade samhällen med ”livets nödtorft på bordet” utan att behöva tacka någon allsmäktig Gud för det. Kvarstår likväl: hur uppkom universum? Det är en fråga för vetenskapen att försöka besvara.

Ett slutligt tillägg: den gemenlige troende vare oskyldig till tron!

Algoritmisk högfrekvenshandel förvandlar aktiemarknaden och samhället

Published by:

Altoritmisk Handel även “högfrekvenshandel”, “high-frequency trading”, “robothandel”, “algohandel”, “algotrading”, “algoritmhandel”, “algorithmic trading” eller “algoritmisk trading”, är en programvarustyrd elektronisk handel av värdepapper (i synnerhet aktier).

Alltmer avancerade algoritmer, ofta förknippade med AI, spelar en nyckelroll på aktiemarknaden, speciellt på Wall Street i New York. För att citera Wikipedian
Algoritmisk handel överlåter utförandet av en order till programvara, en så kallad handelsalgoritm, som exekverar en order enligt förutbestämda regler. Handelsalgoritm är en teknisk term för denna typ av programvara som bland praktiker ofta kallas strategi eller algo.

YouTube har ett antal högintressanta videon om algohandel och Högfrekvenshandel

Vem vinner presidentvalet i USA? Inbördeskrig om Trump förlorar valet?

Published by:

White House

I sin nya USA-bok skriver Fredrik Reinfeldt att han är orolig för att Trumpsanhängare kan gå till väpnad attack mot demokrater om Trump förlorar presidentvalet.

Först litet om vilka källor är bäst för att följa valet. Nate Silvers https://fivethirtyeight.com/ använder statistik för att analysera ställningen och är det i särklass bästa källan.

Kolla också hans valpodd

Reinfeldt ställer en bra fråga i sin bok men min egen åsikt är att Trump redan har säkrat sin seger genom att bygga up en s.k. Deep State som redan så här tidigt har minskat demokraternas möjligheter att vinna presidentvalet. Bl.a. genom att ta över den amerikanska posten genom vilken alla amerikanska poströster går.

Trump är också en mästare på propaganda som helt dominerar media och speciellt sociala medier.

Men om Biden trots allt skulle vinna, vad skulle resultatet bli då?

Det är svårt att säga, men jag tror inte riktigt på något utbrett vapenvåld. Snarare på fortsatt politisk krigföring mot den nye presidenten för att göra det omöjligt för honom att regera.

Ett möjligt resultat är också att Trump vinner presidentvalet medan demokraterna vinner kongressvalen. Har demokraterna bara en majoritet i senaten och representanthuset så är det inte mycket som Trump och hans anhängare kan göra, hur tungt beväpnade de än må vara.

The Atlantic har en mycket bra artikel om hur Trumps anhängare tänker https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/09/trump-biden-transition-could-be-volatile/616054/

För en intressant artikel om Trumps förakt för sårade amerikanska soldater läs här.

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/09/trump-americans-who-died-at-war-are-losers-and-suckers/615997/

Här påminner Trump om Hitler som aldrig ville träffa sårade tyska soldater. När Hitlers tåg Amerika en gång enligt Albert Speer, som var där, råkade stanna bredvid ett tyskt tåg med svårt sårade soldater så befallde Hitler omedelbart att man skulle dra ner gardinerna.

Dubbelmordet i Linköping 2004, hade det kunnat lösas med traditionella metoder?

Published by:

Dubbelmordet i Linköping 2004 inträffade strax efter 07.50 tisdagen den 19 oktober 2004. Två personer, en 8-årig pojke och en 56-årig kvinna, höggs ihjäl med en balisongkniv. För mer detaljer se https://sv.wikipedia.org/wiki/Dubbelmordet_i_Link%C3%B6ping

Polisen visste från vittnen att mördaren var omkring 20 år gammal men hade inga direkta spår efter honom. Han dök plötsligt upp tidigt på morgonen och försvann sen lika plötsligt. Efter några års letande stod det klart att polisen skulle behöva en stor portion tur för att hitta honom.

Var han bosatt i Linköping, var han kanske student?

Den enda metod man hade för att hitta honom var att vädja till allmänheten om tips.

Man hann topsa mellan 6000 och 7000 män i Linköping och på andra platser innan man äntligen fick träff i januari år

Ett tips kom då in om en man med ett stort knivintresse. Han kallades till topsning och förhör, men han dök inte upp.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dubbelmordet_i_Link%C3%B6ping

Den 9 juni i år greps samme 37-årige man baserat på träffar i en kommersiell databas för DNA-släktforskning kombinerat med familjesökning. Till sin hjälp hade polisen den professionelle släktforskaren Peter Sjölund. En träff i databasen familytreedna.com på en amerikansk svenskättling kombinerat med släktforskning tillbaka till kring år 1800 gav tillräckligt resultat. Baserat på familjesökningen var även mannens bror inledningsvis gripen. Ett DNA-test gjordes och visade på 100% likhet mellan 37-åringen och spåren från brottsplatsen. Den anhållne 37-åringen erkände morden på båda offren senare samma dag.

Om man från början hade antaget att mördaren fanns kvar i Linköping så skulle han vara en av säg omkring 40 000 män i rätt åldersgrupp. Ett antal som man skulle kunna topsa på säga ett år. Linköping hade nämligen 2018 113 042 invånare och ett universitet med 32 000 studenter vid fyra campus.

Nu kommer förhoppningsvis de nya släktforskningsdatabaserna att göra det enormt mycket enklare att hitta brottslingar, om dom bara lämnar DNA efter sig.

Timothy Snyder On Tyranny: Fascismen och Donald Trump

Published by:

Timothy Snyder är född 1969 och en framstående amerikansk historiker och författare. Han är professor vid Yale University och Hans bok Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin har översatts till mer än tjugo språk.

Snyder är expert på nazismen, kommunismen och fascismen och hans lilla pamflett om Tyranni och Donald Trump
On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century är synnerligen aktuell för dagens USA/

Läs och begrunda.

Bli rik, ha kul, lär dig handla aktier!

Published by:

Jag växte upp i en läkarfamilj i Uppsala där pengar inte var något man pratade om, än mindre brydde sig om.
Vilket var tragiskt eftersom min pappa var läkare och hade en rätt hög lön som han satte in på olika sparkonton på Upplandsbanken på Stora Torget i Uppsala. Han blev erjuden aktier i Pharmacia men tackade nej, vad ska vi med dom till undrade han.

Vi hyrde sommarstuga och bodde i en femrumsvåning på Trädgårsgatan 8 i stan.

Jag fick en karriär inom IT-branchen i Silicon Valley i USA och efter 40 år bland datorer, datormoln och AI, så hsr jag nu sadlat om och börjat lära mig hur man handlar på aktiemarknaden. Bättre sent än aldrgir.

Det är en fascinerande värld som har mycket gemensamt med IT, speciellt nu när fintech invaderar finansområdet. Mäklarna trängs ut och erstts alltmer av supersnabba datorer

Ett fascinerande område som jag hoppas skriva mer om framöver.

Palmemordet, Skandiamannen, och Olof Palmes underliga uppträdande på mordkvällen

Published by:

Som vi alla vet så gick Olof och Lisbet Palme ut på mordkvällen den 28 februari 1986 för att gå på biografen Grand och se Bröderna Mozart. Och mot all logik bestämde sig Palme för att inte begära livvaktsskydd under utflykten.

Så här ofta hade Palme livvakter med sig under februari månad

Men bara några timmar före sin död så hade han uttryckt sig såhär under en intervju i hemmet i Gamla stan.

Sista intervjun med Olof Palme. Stark våg av Ingvar Ygeman, före detta chefredaktör på tidningen Statsanställd, Lumio förlag

Det som fastnat i mitt minne är fotografen Johns kommentar när han ska ta några bilder av Olof Palme. Olof ställer sig vid fönstret varvid John kommenterade detta med:

– Är det här kanske lite farligt?

Palme flyttar sig in i rummet.

– Ingen vet vad som finns därute, svarade Palme.

Vad Palme menade får vi aldrig veta.

Detta blev de sista bilderna som togs av statsministern.


Continue reading

Palmemordet: Thomas Pettersons Den osannolika mördaren : Skandiamannen och mordet på Olof Palme

Published by:

Efter 34 års frustration så har åklagaren Krister Peterson och hans Palmegrupp nu efter tre års intensivt arbete lyckats visa att det var den s.k. Skandiamannen Stig Engström som mördade Olof Palme. Man har gjort det genom att minutiöst kartlägga precis vilka som befann sig på mordplatsen i korsningen Sveavägen – Tunnelgatan i Stockholm klockan 23:21 fredagen den 28 februari 1986.

Palmegruppen baserar sin analys på Thomas Pettersons bok “Den osannolika mördaren : Skandiamannen och mordet på Olof Palme”.

Continue reading

Så vad är Edge Computing, datorer vid kanten av datornätverket?

Published by:

Datormolnen handlar om att koncentrera data och datoranalys i väldiga centralt belägna datorhallar över hela världen. Både stora och pyttesmå uppstartsföretag kan hyra in sig och utföra avancerade AI- och Maskininlärnings-beräkningar för mycket överkomliga priser. Allt som behöver är ett kreditkort.

Men det finns gigantiska mängder med data som samlas in ute på fältet med IoT-sensorer, Sakernas Internet, som blir dyra att föra över till centralt belägna datorhallar för att utföra analyser där.

Mycket bättre då att utföra analyserna lokalt vid kanten av datornätverket. Och det är det vi benämner Edge Computing.

En mycket viktig utveckling som baseras på IoT och de snabbt anstormande 5G-nätverken.

Nått som kommer att förändra världen på samma sätt som Datormolnen och AI.

Exempel på Edge Computing är Edge computing för uppkopplade bilar, Edge computing i ATM-maskiner, Edge computing inom industrin m.m.

What is Edge Computing?

IBM solutions for 5G and edge computing

Act on insights closer to where your data is created with edge computing