Politik

Category Archives: Kristna

Olle Tenow Gästinlägg: Du tackade väl Gud för maten!

Published by:

Olle Tenow är professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala sedan 1994.

Du tackade väl Gud för maten! 21/8 2020

Okristliga funderingar om kristendomens ursprung och utveckling.

_________________________________________________________________________________

”Tack gode Gud för maten” sades eller tänktes det plikttroget vid matbordet i min barndom, och sägs eller tänks väl fortfarande på en del håll. Att tacka Gud för allt blev en reflex. Mat, bröd, rent vatten på bordet. Är det tack vare Gud? Och där livets nödtorft inte finns?

Ursprung

Vid människans begynnelse, när människan var ett rovdjur bland rovdjur, d.v.s. en jägare och fiskare,
men också samlare av vad växtriket gav, bär, nötter, rötter och svamp som en ekorre eller nötkråka gör – jovisst vadå? Jo, människan, sitt kynne trogen, ”besjälade” naturen. Hon gav gamla knotiga träd, underligt formade stora stenar, bytesdjur, farliga konkurrenter som t.ex. björn, varg mänskliga känslor som integritet, stolthet, vrede och hämndlystnad, alla som det gällde att vörda och blidka med offer speciellt när man dödade vid jakt. Så småningom fick de föreställningar, man hade kroppslig form till slut som gudar och gudinnor att tillbedja och vörda. Som skapades efter människans beläte och som därför älskade men också grälade och bekämpade de varandra inbördes.

Med jordbrukets uppkomst tillväxte befolkning och samhällen. Gudarna var ”mänskliga” och tämligen toleranta och man lät gudarna gräla i moraliska frågor. I början var guden och hans maka fruktbarhets gudar med sexuella riter som markanta inslag i religionens utövande. Då, ”långt tillbaka i avlägsna år, när landets ugnar tagits i bruk och bröd smakats för första gången i landets helgedomar” som det står i en av mänsklighetens äldsta skrivna litteratur (1700-talet f.Kr.), den sumeriska berättelsen om den mest populära guden, ”Inanna, skymningens drottning” (Atlantis förlag 2011, översättning Lennart Warring och Tania Kantola och med fina illustrationer av Nicos Terzis). Kulturen byggde på jordbruk och skötsel av får, getter och boskap. Den var en herdekultur och kungen en herdekung. Så var Inanna, som i ett annat språksammanhang bar namnet Ishtar, gift med herdekungen Dumuzi. Bruket att offra fanns kvar.

Med tiden förvandlades samhällen till civilisationer med stora städer. När populationerna tillväxte ersattes den relativt toleranta religionens dominerande gudar av den allenarådande, moraliserande och straffande/belönande guden. Det finns något mycket talande i denna förändring. Den ägde nämligen rum först då populationerna nådde en viss kritisk storlek, omkring 1 miljon människor, vilket hände vid mycket olika tidpunkter i olika delar av världen. Av den studie, ”Complex societies preceded moralizing gods throughout world history” (Nature, Letter 2019), som visar detta, kan man dra slutsatsen att när befolkningen i en stad eller stat blivit så stor behövde makthavarna en religion med en allseende gud som kräver lydnad. Kontrollmedlen var inte ögon och öron på väggen som i Orwellska hem utan betingade reflexer som med tiden uppkommit i människors hjärnor. Denna viktiga religionshistoriska artikel är skriven ur en evolutionsreligiös aspekt med evolutionsbiologen m.m. Peter Turchin som en av de tretton manliga och kvinnliga författarna. Som titeln anger, uppstod civilisationer överallt före installerandet av den straffande/belönande guden och inte, som traditionellt hävdats, under en civiliserande guds vakande öga.

Utveckling

I kristenheten varade maktkampen mellan denne gud och tidens avgudar ett par sekler innan den allsmäktige Gud Fader, Hans son Jesus och den Helige Ande blev fast etablerade. Det moraliska påbudet var som av en diktator: ”du skall inga andra gudar hava jämte mig”, ett imperativ som avslutade en successiv förvandling av målet för dyrkan, en sublimering av handfasta naturföremål till en immateriell, enväldig gudom av hankön. Och offerriten som går längst tillbaka i tiden finns i tron kvar. Gud offrade sin enfödde son, född av en obefläckad jungfru som det anstår en gudason, offerlammet, en människa, för att ”så älskade Gud världen att han utgav sin son för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv” (Johannes 3:16). Med ”utgav” skall förstås att Gud utlämnade sonen till ockupationsmakten Rom för att offras.

Om detta sade Jesus “Jag är den gode herden. Den herde som ger sitt liv för fåren”
(Johannes 10:11). En liknelse som alla i herdekulturens Palestina skulle förstå.

Guds ståthållare här på Jorden i vårt solsystem, i galaxen Vintergatans utkant i ett expanderande universum blev påven med underordnade tjänstemän, prästerskapet i en strikt hierarki. Kvar nu från dess hedniska ursprung i herdekulturen har kristendomen herden och offerlammet som symboler, samt fåraherdens regnkappa, biskopskåpan, och den krokbekrönta herdestaven (bild här på stav med kräkla) med vilken kyrkoherden vallar sin fårskock. Skulle något får avvika från skocken, fångar han in det olydiga djuret med stavens krok stadigt invriden i luggen på fåret och drar in det i skocken igen. Och hjälper inte det, ger han avfällingen en omgång med staven. Inkvisitionen kunde inte tolerera Giordano Bruno och kättare, som i en gryende kosmologi, ställde vetenskap mot tro och därför straffades av kyrkan, i fallet Bruno att brännas på bål. Men också andra, från folkdjupet, drabbades, som den oefterrättligt ifrågasättande Domenico Scandella, vars autentiska öde skildras i ”Osten och maskarna, en 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen” (återgivet från rättegångshandlingar av Carlo Ginzburg, Prisma Magnum 1988). Kärnan i mjölnarens budskap var att skapelsen var en naturlig process eller snarare självalstring. Men det gick ju inte an att förkunna vad tok som helst om den gudomliga skapelsen varför mjölnaren brändes på bål. Om onäpst, kunde det ge efterföljd och massflykt från flocken.

Dock, trots kyrkan och tack vare Upplysningen gick utvecklingen framåt. De geopolitiska krigen med ”Gud på vår sida” avlöstes i stort. Sista bålbränningen i Europa för kätteri ägde rum 1782 medan fängelsestraff fortsatt förekom in i vår tid, liksom massakrer på ”otrogna”. För många i en försvinnande liten något mer sekulariserad del av världen är Gud en ansiktslös kraft som uppfyller universum, som man vördar på ett traditionsbundet vis med kyrkan som förmedlare, framför allt vid socialt viktiga händelser som bröllop, dop, konfirmation och begravning.

Avslutningsvis om kristendomen kan man säga att den med sina djupa rötter i herdekulturen och sitt från äldsta tider nedärvda offerbruk med tillkomsten av frälsningstron blev en mycket fortplantningsduglig hybrid mellan hednisk kult och frälsningslära. Bärande i den senare är att var och en inom den hedniska kulten, och även andra som kommer till tro på Jesus genom Faderns offer av sin son, räddas till evigt liv av frälsaren Jesus Kristus. Denna tro på frälsning finns inte i judendomens och islams huvudfåror eftersom Jesus där inte är erkänd som frälsare. Kristendomens annorlunda syn, med frälsning och löfte om syndernas förlåtelse som grund och lockbete, kan förklara kristendomens lyckosamma missionerande och rang av överlägset mest spridda religion.

Till ovanstående kan två invändningar, som hänger ihop, tänkas vara vanliga: förolämpa eller stör inte de troende i deras förvissning om att efter döden få återförenas med sina döda kära; håll därför dina okristliga funderingar för dig själv. Mina okristliga funderingar gäller emellertid inte de troende utan tron och dess höga förvaltare. En liknelse även om den haltar kan förtydliga.

Ett stort, världsomspännande läkemedelsföretag finns. Det är oerhört mäktigt med ett avgörande inflytande i alla samhälleliga frågor även om det är splittrat i olika fraktioner som bekämpar varandra. De är alla oerhört rika, har byggt underbart vackra laboratorier, typiska för varje fraktion och utsmyckade på olika sätt med utsökt konst av tidens största konstnärer. Trots olikheterna har de en enande sak gemensamt. Direktörerna och gick ut med gemensamt meddelande att de hade framställt ett ”läkemedel”, visserligen sinsemellan något olika men med samma innehåll. Medlet skulle förhindra åldrande och ger evigt liv. Vid ett stort internationellt möte garanterade fyra berömda forskare knutna till företagets västliga intresseområde detta livselixir. Genom en framgångsrik lobbying av företagets utsända försäljare sprids med tiden budskapet, överallt använder man medlet och man gläds åt det utlovade eviga livet.

Trots framgången i försäljningen och trots förklaringen att de som dör inte följt instruktionen, uppstår tvivel på medlet när forskningen inom området så småningom går framåt. Forskare pekar på motsättningar och lekmän drar sina egna slutsatser och båda förföljs med orkestrerad smutskastning och t.o.m. lögner. Slutligen avslöjas att medlet är humbug och att den behagliga upplevelsen av evig ungdom och förvissning om en kommande odödlighet är en illusion, en placeboeffekt.

I ett fall som detta gäller att fakta obönhörligen avslöjar det sanna förhållandet men när det gäller religiös tro går det utlovade resultatet inte att testa: ett liv efter detta. I det förra fallet är kritik ett måste, i det senare fallet är det precis lika legitimt att ifrågasätta ”medlet” (i kristendomen i grunden tron på Jesu offerdöd och uppståndelse från de döda) som i det förra och göra det utifrån fysiska lagar och beprövad fysiologisk erfarenhet. Kritiken kan inte riktas mot de troende. Den avser tron som begripligt förhållningssätt och den enorma, långlivade maktapparaten i bakgrunden som bedrar de troende och lever på de troendes behov av ett faderligt beskydd, förledande i olika grad med påvar och prelater i prålande röda kåpor och gyllene, krokförsedda stavar, allt utstuderade plagiat av enklare motsvarigheter i herdekulturen. Därtill korgossar med svängande rökelsekar, dånande orgelmusik och väldiga ljuskronor under höga kyrkovalven; oblater och rödvin, kannibaliskt symboler för Jesu kött och blod allt understrykande läran om frälsning genom ett hedniskt människooffer.

Man kan ana den överväldigande lockelsen av en himmelsk glans som den avspeglas i den jordiska! En placeboeffekt som drog.

______________

För att sammanfatta; enligt den mest spridda tron skapades Alltet av en enväldig, allsmäktig Gud som offrade sin son för vår frälsning. Man kan med Richard Dawkins också fråga, vem skapade denna Gud? Det finns ett svar. Gud skapades av makthavarna för makthavarna i de stora civilisationerna liksom naturmänniskan i begynnelsen skapade tomtar och troll. Till detta kan man konstatera att människan skapat civiliserade samhällen med ”livets nödtorft på bordet” utan att behöva tacka någon allsmäktig Gud för det. Kvarstår likväl: hur uppkom universum? Det är en fråga för vetenskapen att försöka besvara.

Ett slutligt tillägg: den gemenlige troende vare oskyldig till tron!

Påvens besök i USA vittnar om hur religiöst USA fortsätter att vara

Published by:

Påven har alltså varit i USA och tidningarnas förstasidor har svämmat över med artiklar om den man som 70 miljoner amerikanska katoliker ser som sin ledare.
New York Times har samlat alla sina artiklar om påven på en enda sida så att alla kan följa honom dag för dag.

Det var inte så länge sen som den katolska kyrkan var synonym för sexuella övergrepp på barn här i USA, något som nu är bortglömt och förlåtet.
Läs fortsättningen här!

Kalifornien: nya vaccineringsregler riktas mot den Kristna Högern

Published by:

Flu Vaccination Grippe

Efter två historiska nederlag i Högsta Domstolen, i frågan om samkönade äktenskap och Obamacare så går Den Kristna Högern i Kalifornien nu på pumpen i sina krav på att låta sina barn gå i skattefinansierade skolor utan att vaccinera sig.

Nog får vara nog säger Kaliforniens demokratiske guvernör Jerry Brown som inte tänker utsätta skolbarnen i Kalifornien för hälsorisker bara för att en liten minoritet vill leva utanför samhället.

Charlotte Alter skriver i Time Magazine: California Governor Jerry Brown Signs Mandatory Vaccine Law. Law abolishes exemptions for personal beliefs

Läs fortsättningen här!

Packade som sardiner, kyrkorna i Silicon Valley dominerar IT-industrin

Published by:

silicon valley kyrkor

Googles sök börjar bli allt mer intressant. Som bilden ovan på ett sök efter kyrkor i Silicon Valley visar hur kyrkorna ligger packade som sardiner i Silicon Valley.

Som så ofta så säger en bild mer än tusen ord, och i det här fallet så är delas många av de här kyrkorna dessutom mellan två eller tre olika samfund. Ofta ett amerikanskt, ett kinesiskt och ett koreanskt samfund.
Läs fortsättningen här!

Kulturkrock från himlen, kan vi förstå dagens USA utan att förstå amerikanernas kristna världsbild?

Published by:

Olle Adolphson sjunger Det Gåtfulla Folket från 1964 med text av Beppe Wolgers och text av Olle Adolphsson.

det-gudlosa-folket-de-postkristna-svenskarna-och-religionen

Det var omöjligt att förstå Kina eller Sovjet fram till Murens fall för den som inte förstod den avart av kommunismen som härskade i de båda länderna. Vist, det fanns fortfarande spillror av den förkommunistiska kulturen kvar, konfucianismen i Kina med dess fokus på utbildning försvann inte helt oavsett vad Mao försökte göra. Och de traditionella ryska författarnas böcker lästes fortfarande i Maos och Brezjnevs Ryssland. Men den som inte förstod deras version av kommunismen kunde inte förstå de två samhällena.

I USA är det demokrati och frihet som sägs prägla den amerikanska folksjälen. Men det är inte helt sant, för det är fortfarande omöjligt att föreställa sig USA utan kristendomen. Så hur kan sekulära svenskar förstå det intensiv-kristna USA och vice versa?

Samtidigt som David Thurfjell skriver en bok om Sverige som ett av världens mest sekulära nationer, så förfasar sig amerikanska skribenter över att USA:s kristna enligt en undersökning har backat från nära 80% till 70% av befolkningen på något decennium. 70% är fortfarande en religiositet som man knappast hittar någonstans utanför Saudi Arabien och Iran.
Läs fortsättningen här!

USA:s kristna backar, men Förenta Staterna förblir västvärldens mest intensivt kristna nation

Published by:

Stanford

Stanford Memorial Church som öppnades 1903.

I den senaste av Pew Research Centers regelbundna opinionsundersökningar av amerikanernas trostillhörighet förra året, som omfattade 35000 amerikaner, så framstår det att 71% av vuxna amerikaner sade sig vara kristna, den lägsta siffran hittills, och en minskning med fem miljoner vuxna och åtta procentenheter sedan den senaste liknande Pew-undersökning år 2007.

Antalet amerikaner som beskriver sig som ateister, agnostiker eller “inget särskilt” – har ökat med mer än sex procentenheter, från 16,1% till 22,8%.

Peter Manseau skriver i New York Times: Thou Shalt Worship None of the Above

Läs fortsättningen här!

Peter Althins viktiga steg att gå ur Ebba Buschs kristna högerparti

Published by:

Peter Althin at TPB trial

Jag har träffat många svenska kristna som jag har gillat, och som har varit raka motsatsen till den intoleranta, aggressiva och sektiska amerikanska kristna högern. Så när Ebba Busch nu för in den amerikanska kristna högern och dess metoder i Sverige så är jag glad att se att en politiker jag redan känner och respekterar, mest för hans arbete inom Republikanska Föreningen, nu väljer att gå ur partiet.

Peter Althin skriver på SvD Debatt: KD är inte längre mitt parti. Jag trodde på min tolkning av den kristdemokratiska ideologin. Nu känner jag mig sviken av partiet – bedragen, skriver advokat Peter Althin.
Läs fortsättningen här!

Ebba Busch och den intoleranta amerikanska Kristna Högern landar i det svenska folkhemmet

Published by:

Hästgatan 12 i Almedalen

Det var oundvikligt att den amerikanska kristna högern förr eller senare skulle landa i Sverige. Det kommer ändå som en chock att Ebba Busch nu kopierar den amerikanska kristna högerns hårdföra metoder med sin “samvetsklausul” som ska göra det lagligt att diskriminera mot homosexuella, att vägra undervisa om Darwins utvecklingslära och sex och samlevnad i skolan, att vägra skolplikten, och givetvis mot att sälja p-piller på apoteken.

Fritt fram för diskriminering och intolerans i det nya kristna högerpartiet. För med den amerikanska kristna högerns “samvetsklausul” skapas ett alternativt sekt-samhälle vid sidan om det demokratiska som lever under helt andra lagar och regler än det som gäller i det öppna demokratiska samhället.

Vore jag svensk journalist skulle jag gräva i KD:s relationer med den amerikanska kristna högern.

Daniel Swedish skriver i Aftonbladet:
Läs fortsättningen här!

USA: i skuggan av det väntade HD-beslutet, republikanska delstater förbereder anti-HBT-lagstiftning

Published by:

sacramento pride day

Dykes on Bikes. Dom borde i alla fall ha MC-hjälm på sig.

De flesta svenskar vet vid det här laget att USA:s Högsta Domstol nästa månad väntas döma mot mer tolerans i frågan om homoäktenskap. Kanske t.o.m. göra homoäktenskap lagliga i hela USA.

Det är för att förhindra denna utveckling som politiker i ett antal amerikanska republikanske delstater nu planerar att införa homofobiks lagstiftning som ger affärer och företag rätt att vägra att handla med HTB-människor efter det strider mot deras “religiösa frihet”.

Richard Fausset och Alan Blinder skriver i New York Times: States Weigh Legislation to Let Businesses Refuse to Serve Gay Couples
Läs fortsättningen här!

Den Kristna Högern stärker sina positioner i Silicon Valley

Published by:

2011-12-17 Palo Alto, Stanford University 030 Memorial Church

Den här vackra kyrkan på Stanforduniversitetets campus har ingenting med den Kristna Högern att göra.

Silicon Valley är smockfull med kyrkor. Inom ett lätt gångavstånd från min egen lilla villa kan jag lätt passera förbi flera dussin på en timme. Och i en smal dal där varje kvadratmeter är värd gigantiska belopp så har kyrkorna hur mycket skattefri mark som helst.

Men de här samfunden har hittills inte haft något större inflytande.
Läs fortsättningen här!

Historisk seger för den kristna högern i USA, Högsta Domstolen river upp brandväggen mellan kyrka och stat!

Published by:

US Supreme Courthttp://www.nytimes.com/2014/05/06/nyregion/supreme-court-allows-prayers-at-town-meetings.html?

Det USA som vi har vant oss vid sen evinnerliga tider håller nu på att förändras i grunden. De rikaste en procenten tar över en allt större del av den amerikanska bruttonationalprodukten, vapenlobbyn går från seger till seger i sin strävan att slänga ut alla kvarstående vapenlagar och göra det fritt fram för alla amerikaner att öppet bara vapen på gator och torg, och den kristna högern intensifierar sin kamp mot det sekulariserade amerikanska samhället.

Nu senast har högsta domstolen tagit ännu ett steg mot att riva upp en av den amerikanska grundlagens viktigaste hörnstenar, den brandvägg som alltid har funnits mellan kyrka och stat.

Adam Liptak skriver i New York Times: Supreme Court Allows Prayers at Town Meetings

Continue reading

Olle Wästberg, Elisabeth Svantesson och Gud i USA

Published by:

Olle Wästberg är en av de svenska USA-observatörer med lång erfarenhet av USA som jag brukar läsa eftersom han ofta har intressanta infallsvinklar. Om han representerar New York och de åsikter som dominerar på den amerikanska östkusten så kommer mina insikter från Silicon Valley och Kalifornien.

Han brukar ofta stimulera mig till att tänka, vilket alltid är bra.

Som i sitt sista nyhetsbrev där han skriver:

Continue reading

Bitch slapping, Lena Andersson smockar till svenska kyrkan och Antje Jackelen. Gud vad jag saknar K.G. Hammar!

Published by:

Utan Lena Andersson skulle Sverige bli betydligt andefattigare. Vilket hon återigen har bevisat genom att ge svenska kyrkan och dess teologi en välbehövlig bitch slap, ett amerikanskt uttryck som betyder en lätt dask med öppen hand, som kontrast mot att slå till med knuten näve.

Orsaken till min skeptiska attityd mot Antje Jackelen är hennes helt onödiga angrepp på Richard Dawkins, som hon tydligen ser som en motståndare. Detta efter att i USA ha enligt Wikipedian ha “arbetat som europaansvarig för The Religion and Science Course Program vid The Center for Theology and the Natural Sciences i Berkeley, Kalifornien”.

Då ska man det så ska man sen inte försöka misstänkliggöra sin motståndare. Det är oärligt helt enkelt. Mer om det längre ner i det här inlägget.

Lena Andersson skriver i DN: Med Gud in i tankelättjan

Continue reading

Inte smart, Sveriges nya ärkebiskop Antje Jackelén, går i strid mot Richard Dawkins

Published by:

Det är svårt, mycket svårt för svenska kyrkan att hitta en person av samma kaliber som K.G. Hammar som var ärkebiskop mellan 1997 och 2006. Hans efterträdare Anders Wejryd ställde upp för samkönade vigslar men kommer annars inte att bli ihågkommen av historien.

Sveriges första kvinnlig ärkebiskop tyskfödda Antje Jackelén, därav hennes något unika brytning, är defintivt en kvinna i tiden. Hon har ett twitterkonto och har skrivit “över 100 artiklar, både vetenskapliga och populärvetenskapliga, debattartiklar och andaktstexter. Till de vanligt förekommande ämnena hör relationen mellan naturvetenskap och tro och religionens roll i samhället. Som exempel på det senare kan nämnas hennes ställningstagande för samkönade äktenskap och inlägg i debatten om skolavslutningar”. Hon har dessutom varit “europaansvarig för The Religion and Science Course Program vid The Center for Theology and the Natural Sciences i Berkeley, Kalifornien ” och tillträdde 2001 “tjänsten som disputerad lärare (assistant professor) i systematisk teologi vid Lutheran School of Theology i Chicago. Från 2003 var hon även direktor för Zygon Center for Religion and Science”.

Att döma av hennes framträdande på videon ovan ser hon sin uppgift som att med alla till buds stående medel försöka misstänkliggöra Richard Dawkins och dennes uppmärksammade bok Illusionen om Gud. För en person som säger sig verka för “relationen mellan naturvetenskap och tro”, så är det en mycket besynnerlig attityd att ta.

Continue reading